ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

  

    P r o v o z n í    ř á d     š k o l n í     v ý d e j n y

 

               při   MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

-------------------------------------------------------------------------

 

1. Stravování se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb. ,kterou se mění vyhláška č.

    č.107/2005 Sb.,o školním stravování,ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a

    zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,středním, vyšším

    odborném a jiném vzdělávání. Provozní řád je platný od 1.1.2012

 

 

2. Školní výdejna zajišťuje obědy pro  žáky ZŠ jen ve

    dnech školního vyučování.

 

3. Obědy se ve školní výdejně vydávají od 12,15 hod. - 13,20 hodin.

 

4. Strávníci přicházeji do školní výdejny ukázněně dle uvedeného rozpisu.

    V prostorách školní výdejny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke

     vzniku úrazu.

 

5. Do školní výdejny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují /vyjímku

    tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu

    místu/.

 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní výdejně

    pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor .

    Dojde-li ke znečištění podlahy/např.vylitá polévka/, učiní nutná opatře-

    ní, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto  pracov-

    nici provádějící úklid školní výdejny.

 

7. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický

    dozor. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc,

     informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k ošetření.

 

8.  Příspěvek na stravování se platí vždy do 15. běžného měsíce v hotovosti

     u ved. ŠJ nebo  u pracovnic MŠ.

 

9. Zákonný zástupce hradí příspěvek na školní stravování ve výši      

    finančního normativu na potraviny dle vyhlášky č.463/2011 Sb. o

    školním stravování.

   Cena obědů je od 1.1.2012 stanovena takto:

 

   I.             7 - 10 let     20- Kč

  II.            11 - 14 let    21,- Kč

III.            15 - 18 let    22,- Kč

 IV.           dospělí                  22,- Kč

 

10. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo

      zaměstnance školy do 8,00 hodin osobně nebo telefonicky na číslo

      417871044. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští

      měsíc.

      První den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst.9) vyhlášky

      č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Výdej do jídlonosičů je možný

      v těchto případech pouze od 11,15 - 11,30 hod. v prostorách jídelny

      MŠ.

      Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy

      nelze vydávat stravu domů.

 

11. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

 

12. Pokud bude strávník ničit majetek školní výdejny, škola toto nahlásí

      rodičům a bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho

      opravu.

 

      S provozním řádem jsou seznámeni všichni strávníci  - je vyvěšen na

nástěnce před jídelnou a každému strávníkovi je při přihlášení předána

kopie.

 

 

Kontakty:

 

Vedoucí ŠJ:          Englová Jaroslava

Hlavní kuchařka: Rumplíková Margita

Telefon:               417871044

        

 

Englová Jaroslava                                              Brejchová Helena                                                          

     Vedoucí ŠJ                                                            ředitelka MŠ