ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

 

Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace

se sídlem  v Kostomlatech pod Milešovkou, Světecká 285

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  2.  ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracoval:

Mgr. Jana Kudláčková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

31.8.2015

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2015

 

 

I. Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

  

1) Školní řád upravuje podmínky soužití na Základní škole v Kostomlatech pod Milešovkou (dále jen ,,škola“), ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. 

2) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. 

3) Všem osobám účastných na vyučování (zaměstnancům, zákonným zástupcům) je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy (zájmové útvary, akce pořádané školou mimo vyučování) poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a další tolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

4) Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). 

5) Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, provozní řád školy.

  

Obsah:

 

A  Školní řád

 

I.   Práva a povinnosti

     1.1 Práva a povinnosti žáků

     1.2 Chování žáků

     1.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

     1.4 Práva a povinnosti zaměstnanců školy    

     1.5 Uvolňování a omlouvání žáka

     1.6 Řešení pojistných událostí

     1.7 Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

  

II.   Provoz a vnitřní režim školy

       2.1 Režim činnosti ve škole

       2.2 Režim při akcích mimo školu

       2.3 Docházka do školy

       2.4 Zaměstnanci školy

 2.5 Budovy školy

 

III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

       a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

       3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

       3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

IV.   Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

V.    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 

VI.  Školní družina

 

VII. Školní jídelna

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 

B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 

1.   Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

      pořádaných školou.

1.1  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

1.2  Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

2.   Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

3.   Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich

      charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

3.2 Stupně hodnocení chování

3.3 Výchovná opatření

 

4.   Hodnocení žáků na vysvědčení

4.1 Celkové hodnocení prospěchu

4.2 Výsledky práce v zájmových útvarech

4.3 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky

4.4 Postup do vyššího ročníku

 

5.  Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem 

      stanovených kritérií

 

6.   Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního  

      hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

7.   Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

8.   Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

8.1 Komisionální zkouška

8.2 Opravná zkouška

 

9.  Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

 

10. Uvolnění z vyučování některého předmětu

 

11. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

I. Práva a povinnosti

 

 

1.1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

   Protože jsem žákem (žákyní) této školy, vím, co pro mě znamená „Řád školy“

 

         Vím, že mám právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž mým vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající mému věku a stupni vývoje, své připomínky můžu vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo ředitelce školy,

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

f) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly mou rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly mou morálku,

g) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

h) na to, aby byl respektován můj soukromý život a život mé rodiny,

i) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající mému věku,

j) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují můj tělesný a duševní vývoj,

k) požádat o pomoc vyučujícího v případě nejasností v učivu,

l) požádat o pomoc nebo radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, jestliže se cítím z jakéhokoliv důvodu v tísni, nebo mám problémy, apod.,

m) sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy, svůj názor musím vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

 

    Vím, že jsem povinen

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsem byl seznámen,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) účastnit se mimoškolních aktivit, na které jsem se dobrovolně přihlásil, pokud mi v tom nebrání závažné zdravotní důvody či úraz,

e) udržovat v pořádku veškeré prostory školy, nepoškozovat je a dbát, aby k jejich ničení nebo poškozování nedocházelo, což platí i pro předměty, které slouží k výuce (učebnice, školní potřeby, zpěvníky, prezentační a počítačová technika, portfolia, výzdoba školy, nástěnky apod.), případné škody jsem povinen uhradit náležitým způsobem,

g) chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,

h) používat mobilní telefony (telefonovat, posílat SMS, …), hudební a herní přehrávače pouze o přestávkách, nikoliv v době vyučování (v době výuky musí být vypnuto jakékoliv vyzvánění a telefon uložen v aktovce),

i) odkládat cenné věci: mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, peníze, MP přehrávače, iPody, zlaté a stříbrné šperky, hodinky a další cennosti na místa k tomu určená, kdy je na nezbytně nutnou dobu přeberou do úschovy vyučující daného předmětu (tělocvik).

 

 

         Vím, že mi je zakázáno

a) užívat drogy, alkohol a kouření, stejně jako přinášení těchto látek do budovy školy a školských zařízení,

b) nosit a používat nebezpečné předměty, zbraně a předměty, které se jako zbraně dají použít, výbušniny a pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život a zdraví dalších osob, používat laserová ukazovátka a obdobné nebezpečné předměty, stejně jako přinášet tyto předměty do budovy školy,

c) fotografovat a pořizovat audiovizuální záznamy všech pracovníků školy i žáků v době výuky, mimo vyučování jen s výslovným souhlasem dotyčného, fotografovat a pořizovat záznamy školní dokumentace (TK, KL, plány školy, projektů školy, nástěnek apod.). Pokud dojde ke zneužití fotografií, či audiovizuálních záznamů ze školního prostředí na internetu, bude žák hodnocen sníženou známkou z chování,

d) manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a zařízením bez dozoru učitele,

e) otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se, vylézat a vyhazovat cokoliv z oken,

f) svévolně opouštět budovu školy nebo třídu.

 

Za projevy agresivity, rasismu, xenofobie, šikany, kyberšikany, vulgarity a vandalismu budou žáci po projednání se zákonnými zástupci hodnoceni sníženými známkami z chování a zničený majetek školy jim bude dán k úhradě.

 

1.2 CHOVÁNÍ ŽÁKA

 

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou, kterou sis vybral.

            K docházce na Základní školu Kostomlaty pod Milešovkou ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

 

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

            Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, proložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce.

            Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nebuď pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Nenarušuj průběh vyučovací hodiny! Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

 

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.

            Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané pomůcky. Využívej zejména výpočetní techniku, areál školy, školní hřiště. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřišť.

 

 

5) Dodržuj školní pravidla.

            Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

Vstoupil jsi – pozdrav.

Chceš-li – řekni prosím.

Dostaneš-li – řekni děkuji.

Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené,

proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.

Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.

Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

6) Chraň svoji školu i své věci.

            Máš právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice související s výukou, při tom se řídíš pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.

Snaž se udržovat a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které ti byly svěřeny v souvislosti s výukou.

Pokud zjistíš poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci, neprodleně tyto skutečnosti oznam nejbližšímu pedagogickému zaměstnanci, popřípadě třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

Pokud sám způsobíš škodu, jsi povinen podílet se podle svých možností na nápravě – uvedením do původního stavu nebo finanční. Nevypátrá-li se viník, může ředitelka školy požádat žáky jednotlivé třídy o podíl na náhradě škody.

Psát na lavice, nábytek, šatní skříňky a zdi školy či jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat majetek školy je zakázáno, rovněž je zakázáno svévolně instalovat programy na školní počítače.

Šetři elektrickou energií, vodou, mýdlem a toaletním papírem!

Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám! V případě poškození nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady.

 

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.

            Máš právo na odpočinek a relaxaci, proto jej využívej hlavně o přestávkách.

Hlavní přestávku můžeš trávit ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, a to v rozsahu, který stanoví vedení školy. Chovej se tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků. Jsi pod dohledem pedagogů!

 

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

            Do školy choď pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastni se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Vyučování začíná v budově školy nebo na jiném místě, které je stanoveno v rozvrhu hodin (např. tělocvična.). Ve výjimečných případech může výuka nebo akce školy začínat nebo končit na jiném místě (např. knihovna, nádraží apod.), v tomto případě je o této skutečnosti předem písemně informován zákonný zástupce žáka.

Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.

V době vyučování navštěvuj zdravotnické zařízení jen v nutném a odůvodněném případě, na základě písemné omluvenky zákonného zástupce, kterou předložíš před svým odchodem třídnímu učiteli, nebo vyučujícímu daného předmětu. V době takovéto nepřítomnosti za tebe přebírá odpovědnost zákonný zástupce. Pro jinou nepřítomnost platí stejné podmínky.

Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.

Přicházíš do školy nejdříve 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před vyučováním jsi na svém místě ve třídě. Oděvy i obuv si odkládáš v šatně, v šatně se přezouváš do domácí obuvi, ve které se pohybuješ po škole,

 

V šatně nenechávej bez dozoru své cennosti, tím předcházíš ztrátám.

Na schodišti chodíš zásadně vpravo.

Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6,15 hodin. Odpolední provoz družiny je do 15,20 hodin. Příchod do školy v době výuky je možný hlavním vchodem – zvonky jsou umístěny vedle vchodových dveří.

Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobré si průběžně doplňovat zameškané učivo.

Tvojí povinností je si zjistit, co se ve škole děje!

 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!

            V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, při akcích mimo areál školy se řídíš výhradně pokyny pedagogů.

Zodpovídáme za tebe i o přestávkách – chovej se tak, abys neohrozil sebe, spolužáka ani zaměstnance školy.

Pokud ti skončila výuka a nemáš zájmový kroužek, nejsi v učebně výpočetní techniky, v jídelně či školní družině nebo na konzultaci s některým z vyučujících, opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování.

Máš-li odpolední vyučování, můžeš zůstat v prostorách školní budovy nebo v areálu školy (hřiště) o polední přestávce pouze v případě, že bude s tebou zaměstnanec školy působící jako dohled (platí hlavně pro dojíždějící žáky).

 

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování! Máš právo na kvalitní vzdělávání!

            Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně. Začátek hodin určuje zvonění, po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v ředitelně školy, nebo ve sborovně školy. Před začátkem vyučování je tvou povinností uschovat vypnutý mobilní telefon do tašky. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se zúčastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštíš školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstáváš ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Máš právo na kvalitní vzdělání.

 

11) Starej se o své školní dokumenty.

            Pravidelně kontroluj ve své EŽK nové zprávy na nástěnce, nahlédni do zkušebního plánu a sleduj zadávané domácí úkoly. Také bys měl věnovat patřičnou pozornost svým studijním výsledkům, abys na ně mohl včas reagovat. Dobrým pomocníkem je úkolníček!

 

12) Kdy do školních kanceláří.

            K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v ředitelně školy je určená doba před vyučováním (7,15 - 7,25), o velké přestávce a podle dohody s ředitelkou školy.

 

13) Školní jídelna je tu pro tebe.

            Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo má obědy řádně zaplacené. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny pedagogů, kteří konají dohled a Provozním řádem školní jídelny. V jídelně dodržuješ pravidla stolování.

Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán.

 

14) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

            Šetříš zařízení školy a neprodleně nahlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben.

Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy.

Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas vyučujícímu nebo pedagogovi, který koná dohled.

 

15) Dodržuj školní řád!

            Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření.

 

 

1.3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

 

    Protože jsme rodiči (zákonnými zástupci) žáka/žákyně této školy, víme, co znamená „Školní řád“

 

         Víme, že máme právo

a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,

b) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,

c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

e) na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

f) na vzdělávání u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

g) volit a být voleni do školské rady,

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,

i) požádat o přezkoušení, nebo komisionální přezkoušení žáka,

j) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,

k) na informace o akcích školy písemným sdělením minimálně dva dny před konáním akce.

 

 

     Víme, že jsme povinni

a) zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti, důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád kapitole 1.5.

b) postupovat dle pravidel školního řádu při uvolňování, omlouvání a přestupu žáka,

c) průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy a na výzvu ředitelky školy se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona),

d) spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou, rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu žáka ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

e) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

f) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích,

g) řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

 

1.4 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY    

 

a)všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti, jejich práva a povinnosti dále upravuje provozní řád školy, 

b) všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbát na jejich výkon, dbají rovněž na výkon žákovských povinností, 

c) všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni, v ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

d) všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc, specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence, 

e) pedagogové berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v PPP, SPC, a na sdělení rodičů o dítěti, 

f) třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy, pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce žáka o prospěchu žáka, informují je o mimořádném zhoršení prospěchu žáka,    

g) učitelé evidují a kontrolují absenci žáků, vyžadují od zákonných zástupců omluvu nepřítomnosti, na žádost zákonných zástupců uvolňují žáka z vyučování, pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách, kontrolují, zda zákonní zástupci sledují zápisy v žákovských knížkách, 

h) zaměstnanci školy nesvěřují žákům klíče od prostor školy a neposílají je samotné pro pomůcky.

 

 

1.5  UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

            Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování

stanovuje školní řád následovně:

 

a) V případě nemoci je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka telefonicky, osobně, prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem.

     Pokud žák nemá vycházky povolené lékařem, nemůže v době nemoci svévolně pobíhat venku (být viděn na dětském hřišti, jezdit na kole apod.).

b) Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující daného předmětu, na jeden, nejvýše dva dny třídní učitel, a to vždy na základě předem předložené písemné žádosti zákonných zástupců, ve které musí být uvedeno datum a hodina, kdy má být dítě uvolněno, důvod a podpis zákonných zástupců.

    Na více jak 3 dny uvolňuje žáka ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců předložené s dostatečným předstihem minimálně dva týdny předem, a to pouze ve výjimečných případech. Škola informuje zákonné zástupce na začátku školního roku o termínech všech prázdnin, v této době si musí zákonní zástupci plánovat dovolené tak, aby dítě řádně plnilo povinnou školní docházku. V případě nedodržení těchto ustanovení budou zameškané hodiny hodnoceny jako neomluvené se všemi důsledky v kázeňském hodnocení a vše bude řešeno v rámci platných zákonů.

c) Po ukončení absence žák předloží písemnou omluvenku třídnímu učiteli ihned při příchodu do školy, pokud tak rodiče neučinili prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

d) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

e) Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.

f) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

1.6 ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

 

a) Žáci jsou povinni ukládat své věci do prostorů k tomu určených., aby tím snížili riziko ztráty.

b) Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni nahlásit případnou pojistnou událost (úraz, ztrátu či odcizení věci) třídnímu učiteli, a to do 24 hodin od jejího zjištění (nepřípustné je „Minulý týden se mi ztratilo …“).

c) V případě ztráty či odcizení věci, musí žák událost nejprve ihned oznámit třídnímu učiteli a společně se pokusí se věc dohledat.

d) Při podezření na odcizení věci je pro řešení pojistné události nutné prošetření celé události v součinnosti školy či školského zařízení s Policií ČR. V opačném případě nebude škola na požadavek náhrady reflektovat.

5) Žák si vyzvedne tiskopis „Hlášení pojistné události“ a „Čestné prohlášení“ v ředitelně školy. Oba formuláře vyplní zákonní zástupci žáka a odevzdají je v ředitelně školy (v případě ztráty či odcizení věci společně s dokladem o její koupi). Škola oba vyplněné formuláře společně s dalšími doklady odešle pojišťovně.

 

 

1.7  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ VE ŠKOLE

 

Vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1 písm. c) školského zákona)

 

a) všichni pracovníci školy a žáci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, 

b) všichni pracovníci školy a žáci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace, 

c) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči žákům, pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3), 

d) při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

1) napomenutí třídního učitele,

2) důtku třídního učitele,

3) důtku ředitele školy,

škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy,

typ uložení kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti,

 

1) Znáte žákovský řád?

    Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují úspěchy a podpoří je při neúspěchu. V případě dlouhodobé absence svého dítěte ve škole si zajistí informace o výuce a předání domácích úkolů.

Vhodně reagují na zápisy v elektronické žákovské knížce či týdenních plánech.

 

2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a hodnocením

    – klasifikací žáků, zúčastnit se školské rady???.

    Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Záleží vždy na domluvě s vyučujícím daného předmětu a musí být povolena ředitelkou školy.

 

3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí.

    Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocní či intoxikováni.

 

4) Škola má oznamovací povinnost a to i v případě podezření – chráníme děti!

    V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních     omluvách absencí, v případě, kdy jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních osobních problémů, při opakovaných pozdních příchodech na vyučování je     škola povinna informovat Oddělení péče o dítě, Oddělení sociálně právní ochrany, Teplice. V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

  

5) Třídní schůzka a konzultace.

    Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu z třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně mimo vyučování – je nutno si schůzku předem domluvit.

 

6) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti.

    Jak? Byli bychom rádi, kdybyste s námi spolupracovali. Například byli nápomocni radou a odbornými znalostmi. Nabídli škole náměty pro obohacení výchovně-vzdělávacího procesu (např. exkurze, návštěvy, výlety, atd.), věnovali škole věcný nebo finanční dar apod.

                                                                                   Děkujeme Vám.

 

  

II. Provoz a vnitřní režim školy     

 

2.1  Režim činnosti ve škole

 

1. Vyučování začíná v 7.30 hodin.

2. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek na 1. a 2. stupni takto:

            1.stupeň:

 

1.hodina

2.hodina

3.hodina

4.hodina

5.hodina

7:30

8:15

8:25

9:10

9:40

10:25

10:35

11:20

11:30

12:15

 

7.hodina

8.hodina

13:15

14:00

14:10

14:55

  

2.stupeň:

 

1.hodina

2.hodina

3.hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

7:30

8:15

8:25

9:10

9:15

10:00

10:20

11:05

11:10

11:55

12:00

12:45

 

7.hodina

8.hodina

13:30

14:15

14:20

15:05

 

    - každá hodina začíná a končí zvoněním, popřípadě pokynem vyučujícího,

    - tyto údaje mají žáci zapsány v elektronických žákovských knížkách,

    - vyučovací hodina trvá 45 minut,

    - během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího,

    - odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný (s výjimkou docházky

      do školní jídelny) jen na základě žádosti zákonného zástupce žáka,

   

3. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

4. Školní budovy se pro žáky otevírají v 7,10 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do budovy nejdříve 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. Dojíždějícím žákům je umožněn vstup do školy okamžitě po příjezdu jejich autobusu. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.) Rozvrh pedagogů, konající dohled je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.   

 

 

5. Přestávky mezi vyučovacími hodinami:

            1. stupeň:

 

            - přestávky jsou desetiminutové,

            - po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 30 minut,

            - mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá přestávka 60 minut

 

            2. stupeň:

 

            - z důvodu dopravní obslužnosti jsou přestávky pětiminutové

             (s výjimkou desetiminutové přestávky mezi 1. a 2. hodinou),

            - po třetí vyučovací hodině se zařazuje velká přestávka v délce 20 minut,

            - mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá přestávka 45 minut

            (dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech

           plnění povinné školní docházky: V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit           některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a       odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy     přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.)

 

            Přestávky využívají žáci k odpočinku a relaxaci, k přípravě na další vyučování, použití WC, ke konzumaci dopolední svačiny za doprovodu vyučujícího k přesunu do jiné učebny. Hlavní přestávku mohou žáci využít k pohybu ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, a to v rozsahu, který stanoví vedení školy.

    

6.  Po vyučování jsou žáci, kteří jsou zapsáni do ŠD, předáni vychovatelce ŠD, popřípadě odcházejí s dohlížejícím pedagogem do ŠJ. Žáci, kteří nejsou zapsáni do ŠD, nechodí na obědy do ŠJ, odcházejí samostatně či s doprovodem domů.

 

7. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách, a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.     

 

8. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

9. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.)

 

10. Při výuce některých předmětů lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

 

 

11. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 9, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

12. Případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vždy předán Policii ČR, 

rozhodnutím vedení školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou odpoledního vyučování.

 

13. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7,00 do 15,30 hodin.

 

14. V průběhu vyučování je vchod do budovy 1. stupně zajištěn dálkovým elektromagnetickým zamykáním (bzučákem), budova 2. stupně je zamknuta. Osoba, která vpouští „cizí osobu“ (tj. osobu, která není zaměstnancem školy, dítětem, žákem nebo zákonným zástupcem) do budovy, zjistí, o koho jde a doprovodí ji za konkrétní osobou.

 

16. Při vyzvedávání žáků během vyučování jsou zákonní zástupci považování za cizí osoby a platí pro ně tentýž postup jako pro „cizí osobu“.

 

15. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

16. Za pobyt žáka ve školní družině neplatí zástupci žáka poplatek.

 

 

  2.2    Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitelka školy jména doprovázejících osob.

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do elektronické žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.     

 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy.

 

7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

2.3   Docházka do školy

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona) – písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické žákovské knížky či e-mailem. Po ukončení absence žák předloží písemnou omluvenku třídnímu učiteli ihned při příchodu do školy, pokud tak rodiče neučinili prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Při dlouhodobé absenci známé předem, škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel, nebo ředitelka školy.

 

2. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

 

3. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

 

4. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

 

5. Třídní učitel/ka může ve výjimečných případech (při podezření ze zanedbání školní docházky) a po projednání s ředitelkou školy požadovat potvrzení lékaře jako součást omluvenky i v případě nepřítomnosti kratší než tři dny.

 

6. Neomluvená absence žáků (resp. záškoláctví) naplňuje znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Při závažném záškoláctví dítěte škola spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 

7. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu,

jeden nejvýše dva dny – třídní učitel,

více jak tři dny – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.

 

8. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

 

2.4    Zaměstnanci školy     

 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v  pedagogicko - psychologických   poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.     

 

Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě žádosti o uvolnění. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních katalogů a elektronických žákovských knížek, při hovorových hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do elektronických žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v týdenních plánech (1. stupeň).

 

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 30 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.

 

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední, uzamyká ji. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny.

 

4. Ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.     

 

 

2.5  Školní budovy

 

1. Budovy školy (1. stupeň Školní ulice, 2. stupeň Světecká ulice) se otevírají v 7.10 hod. Žáci přichází do školy 20 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 min. před zahájením vyučování.

 

2. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dohledu.

 

3. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

 

4. Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.

 

5. Žákům není povoleno v prostorách školy ani v jejím bezprostředním okolí (do 100 m) kouřit nebo užívat jiných návykových látek. Hrubým porušením školního řádu je rovněž přechovávání cigaret nebo návykových látek. K tomuto bodu se vztahuje i rozdávání, či distribuce těchto látek.

 

6. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které ohrožují fyzický i psychický stav svůj, spolužáků a pracovníků školy. Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob (střelné zbraně, výbušniny, třaskaviny, petardy, zápalky a zapalovače...).

 

7. V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.

 

8. Nalezené věci se odevzdávají pedagogům, školnicím nebo do ředitelny.

 

9. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  

 

2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.      

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.

 

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je zaměstnanci školy, konajícími dohled zajištěna kontrola přicházejících osob, při odchodu žáků domů z budovy ven pedagogy, konajícími dohled podle rozpisu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, tabákových výrobků, používání ponorných el.vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.    

 

8. Šatnové skříňky (šatna 1. stupně) s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny. Šatna 2. stupně je uzamčena.      

 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog.    

 

12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby měl každý žák v třídní knize zapsána telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.     

   

13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 

  

 

14. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 

Doporučené postupy školy

 

1.      Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.

2.      Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.

3.      Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.

4.      Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem.

5.      Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.

6.      Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.

7.      Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.

8.      Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.

9.      Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.

10.  V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

 

 

14.1. Tabákové výrobky

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

1.      Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.

2.      Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

1.      V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2.      Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3.      Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

4.      V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.

5.      V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

6.      Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

 

14.2. Alkohol

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

1.      Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

2.      Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

 

Konzumace alkoholu ve škole

1.      V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2.      Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3.            Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.            V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.            Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

6.            V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7.            Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

8.            Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.

9.            Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.    

10.        V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11.        Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

12.        V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

13.        Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

14.         

Nález alkoholu ve škole

 

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

a)      Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

b)      O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c)      Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

d)     Zpracují stručný záznam o události.

 

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a)      Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b)      O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c)      O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

d)     O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

e)      V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

 

14.3. Omamné a psychotropní látky

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

1.      Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

2.      Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

 

Konzumace OPL ve škole

1.      V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2.            Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3.            Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.            V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5.            Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

6.            V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7.            V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

8.            Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

9.            Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).

10.        Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

11.        V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

12.        Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.

13.        Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.

14.        V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

15.        Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Distribuce OPL ve škole

1.      Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

2.      Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.

3.      Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

4.      Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

5.      Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

 

 

 

Nález OPL ve škole

 

A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

 

B.        V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce.

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 

(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

 

14.4. Krádeže, vandalizmus

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.

 

Jak postupovat preventivně proti krádežím

 

Krádeže jsou protiprávním jednáním, jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.

I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.   

 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

 

Jak postupovat preventivně proti vandalizmu

 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

 

Jak postupovat při vzniku škody

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

14.5. Oblast prevence užívání návykových látek

 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

 

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

 

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

 

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

 

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

 

 

14.6. Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

 

Škola, adresa, razítko:

 

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku …………………

 

Způsob testování:

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

 

Jméno žáka/studenta .................................................................................................................

 

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

 

 

V……………… dne…………                                                   

 

 

  podpis zákonného zástupce

 

  

15. Evidence úrazů.

a)      Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.

b)      V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.

c)      Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

d)     Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

e)      Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

f)       Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

g)      Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků .

 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykáním šaten, tříd.

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy  nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

4. Žáci, škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů".

 

VI. Školní družina

 

1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 

2. Provoz ŠD je dán provozním řádem školní družiny.

 

3. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

 

4. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

 

5. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15.15 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

 

6. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

 

7. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

 

8. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

 

9. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2. a 3. tříd v den následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).

 

10. Žáci ŠD  se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

 

11. Během pobytu ŠD  venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.

 

12.  ŠD  pravidelně využívá i jiné prostory školy. Knihovnu, dle rozvrhu tělocvičnu , počítačovou učebnu , školní hřiště. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

 

13. Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD  zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).

 

14. Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

 

15. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD  při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.

 

16. Do ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku.

 

VII. Školní jídelna

 

Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv, přezuje se. 

 

Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

 

Po skončení oběda odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.

 

Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Seifertová

2.      Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2015

3.      Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve třídách školy a ve sborovnách školy.

4.      Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne 31. 8.2015.

5.      Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 2.9.2015,  seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

6.      Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v elektronických žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

 

 

V Kostomlatech pod Milešovkou, dne 31.8.2015

                                                                                   ………………………………………………             

                                                                                              Mgr. Jana Kudláčková, řed. školy