ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Rodičům

Tužka

Reforma školství
Základem školské reformy je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), v jehož souladu vytváří jednotlivé školy své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP), a to na míru svým žákům, prostředí a zaměření. Ten náš ŠVP nese motivační název „Spolu to zvládneme“ a ve školním roce 2008/2009 bude závazný pro vzdělávání 1., 2., 6. a 7. ročníku.
Čím se liší od původních tzv. školních osnov?: Cílem není předávat žákům tzv. hotové informace, cílem je dosažení tzv. očekávaných výstupů. Přináší změnu metod práce, které staví především na aktivní činnosti žáka, výuku individualizovanou a skupinovou, jiné formy hodnocení a sebehodnocení. Neizoluje od sebe jednotlivé předměty. Vyžaduje zřízení Školské rady při škole.
A co učivo?: stává se prostředkem, jak dosáhnout očekávaných výstupů, není již cílem vzdělávání.
Jaké nové výrazy v ŠVP najdeme?: 
Klíčové kompetence = soubor využitelných dovedností, schopností orientovat se v problému, rozhodovat se, řešit určité situace, prostě poradit si v životě i studiu. 
Průřezová témata = okruhy aktuálních problémů současného světa. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot. 
Očekávané výstupy = mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené využitelné v běžném životě. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N o v i n k y   ve školství


·      
   Aktuální od školního roku 2007/2008
·        
Týkají se žáků 1. a 6. ročníků (ostatní žáci „dojíždí“ dosavadní systém)
Nové pojmy:
R V P-Rámcový vzdělávací program
       ·       Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Š V P- Školní vzdělávací program
       ·       Vytváří každá škola SAMA individuálně v souladu s RVP
       ·       Je pro danou školu ZÁVAZNÝ     
       ·       Schvaluje školská rada
       ·       Je veřejně dostupný

Stát už nevytváří učební osnovy, které by každá škola mechanicky převzala. Vymezuje pouze rámec vzdělávání - rámcový vzdělávací program, v němž jsou uvedeny závazné cíle a předpokládané výsledky vzdělávání, doporučené učivo, rámcový učební plán, pravidla pro práci se žáky se zdravotními a sociálními problémy i se žáky mimořádně nadanými, pravidla pro sestavování školního vzdělávacího programu apod.

Oproti dosavadní tradici jsou nově formulované cíle vzdělávání. Ty jsou vedle osvojení důležitých poznatků zaměřené na utváření a rozvíjení životních dovedností (klíčových kompetencí), jako jsou dovednosti: učit se, komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, projevovat se jako svobodná osobnost, hájit svá práva, rozvíjet vnímavost k lidem, prostředí a přírodě, chránit zdraví, být tolerantní k jiným lidem a kulturám, poznávat vlastní schopnosti pro další život a výběr profese.

Konstrukce učebního plánu umožňuje různé modely vzdělávání podle potřeb žáků, podmínek školy, schopností pedagogického sboru. To představuje možnost vytvářet různé povinné a volitelné předměty, využívat projektů a jiných forem vzdělávání, při naplnění podmínky dojít k závazným výsledkům vzdělávání.

Do základního vzdělávání se zařazují dva cizí jazyky, výpočetní technika a výchova ke zdraví, řada nových dílčích témat a nadpředmětová průřezová témata, posilující výchovné působení na žáky (osobnostní výchova, environmentální výchova, mediální výchova a další). Vymezení učiva umožňuje jeho smysluplné propojování. Obsah vzdělávání i očekávané výsledky jsou více propojené s potřebami praktického života.

Ve výuce a v hodnocení se upřednostňují zejména motivující a aktivizující metody, které pomáhají rozvíjet individuální předpoklady každého žáka.

Místo učení se hotovým poznatkům se preferuje učení se způsobům poznávání, tvořivost a invence.

Umožňuje se širší integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd.

Klade se důraz na bezpečné a žákům příznivé prostředí a klima ve škole (vybavení, vztahy, společná pravidla a činnosti, spolupráce žáků napříč ročníky apod.).

Zavádí se statut sebehodnocení školy jako ukazatel výsledků vzdělávání a předpoklad dalšího rozvoje školy ve prospěch žáků.

Posiluje se autonomie a profesionální odpovědnost učitelů, kteří mohou volněji volit obsah učiva podle potřeb žáků, ale zároveň odpovídají za výsledky vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

Klade se velký důraz na spolupráci školy a rodičů žáků. Tato spolupráce je důležitá především pro samotné žáky.

Každá škola si podle výše uvedených propozic a možností vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program, kde vymezuje své vzdělávací záměry, sestavuje konečný učební plán, vypracovává učební osnovy pro jednotlivé předměty, stanovuje pravidla pro hodnocení žáků a sebehodnocení školy - vše ve shodě s potřebami žáků, podmínkami školy, kvalitou pedagogického sboru.

Jak tedy rodiče zjistí, co škola zamýšlí, co dělá, jak s jejich dětmi pracuje? Jak s ní můžeme spolupracovat?

Jako rodiče bychom se v první řadě měli zajímat o školní vzdělávací program dané školy nebo alespoň o některé části, které hovoří o vzdělávacích záměrech, o vzdělávacích postupech (strategiích) - jak chce škola výsledků se žáky dosahovat, o způsobech hodnocení žáků, o obsahu a formách vzdělávání. Školní vzdělávací program je veřejný dokument, který by měl být rodičům představen nebo alespoň dán k dispozici k nahlédnutí (ve škole, na www stránkách apod.).

Měli bychom se snažit pochopit, co škola zamýšlí, případně se ptát na konkrétní postupy a organizační kroky. Ne proto, abychom školu napadali za to, že učí jinak a něco jiného, než před lety, kdy jsme chodili do školy my, ale proto, abychom mohli učitele v jejich úsilí podpořit a "hovořili" k žákům (našim dětem) ve škole i doma ve stejném smyslu, společně je v jejich úsilí podporovali a povzbuzovali.

Měli bychom využít příležitostí pro společné setkávání s učiteli a vlastními dětmi v prostředí školy - ať už nad výsledky vzdělávání, při činnostech žáků, společných akcích, ale i ve výuce. I to by měla dnešní škola umožnit.

Řadu podnětů můžete hledat i zde na tomto internetovém portálu, kam se můžete obracet i s dotazy.

Všechny změny by měly vést především k tomu, že se žáci budou učit rádi, že nebudou stresováni nikým a ničím, co souvisí s učením, že získají dovednosti a způsoby jednání, které budou mít smysl a které bez problému uplatní v dalším životě a v zaměstnání doma i kdekoli v zahraničí. Změny by měly navodit i takové vztahy ve školách, jejichž odrazem budou samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí. Lidé, kteří budou umět prožít svůj život šťastně a plodně, právě s využitím dovedností, které ve škole získali.

Hodnocení školy

Všechny základní školy a osmiletá gymnázia musejí nejpozději od září 2007 začít učit podle vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Proto je nezbytné znát aktuální situaci školy, provést její podrobné zmapovaní.

Organizačně nejsložitější částí takového mapování je dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli, rodiči a řediteli škol a právě s tím nám pomohla „Mapa školy“.

Projekt Mapa školy byl realizován pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zmapování školního klimatu, tedy vzájemné vztahy, jednotlivé postoje a představy žáků, rodičů a učitelů školy. Většina otázek v dotaznících byla tzv. uzavřená, respondenti tedy vybírali jednu či více odpovědí z nabídnutého seznamu. Dotazníky byly vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňoval své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusel bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.

Vyzváni byli všichni rodiče, žáci, učitelé i ředitelka školy. Zúčastnilo se 13 rodičů, 96 žáků a 7 vyučujících.                    Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili!!! J

Obsah šetření

 • cíle školy

 • školní vzdělávací programy

 • výběr školy

 • spokojenost se školou

 • kvalita a forma výuky

 • hodnocení

 • vztahy

 • bezpečné a zdravé prostředí školy

 • spolupráce

 • materiální zázemí

 • školní NEJ

VÝSLEDKY bylo možné shlédnout při třídních schůzkách (je možné si domluvit jejich shlédnutí individuelně):

Např:

 • kvalita výuky je hodnocena žáky 1. stupně lépe než na 82% ostatních škol

celková atmosféra je hodnocena žáky 2. stupně lépe než na 86,7% ostatních škol