ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Žákovský řád

1.1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

   Protože jsem žákem (žákyní) této školy, vím, co pro mě znamená „Řád školy“

 

         Vím, že mám právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž mým vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající mému věku a stupni vývoje, své připomínky můžu vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo ředitelce školy,

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

f) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly mou rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly mou morálku,

g) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

h) na to, aby byl respektován můj soukromý život a život mé rodiny,

i) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající mému věku,

j) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují můj tělesný a duševní vývoj,

k) požádat o pomoc vyučujícího v případě nejasností v učivu,

l) požádat o pomoc nebo radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, jestliže se cítím z jakéhokoliv důvodu v tísni, nebo mám problémy, apod.,

m) sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy, svůj názor musím vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

 

    Vím, že jsem povinen

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsem byl seznámen,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) účastnit se mimoškolních aktivit, na které jsem se dobrovolně přihlásil, pokud mi v tom nebrání závažné zdravotní důvody či úraz,

e) udržovat v pořádku veškeré prostory školy, nepoškozovat je a dbát, aby k jejich    poškozování nedocházelo, což platí i pro předměty, které slouží k výuce (učebnice, školní potřeby, zpěvníky, apod.), případné škody jsem povinen uhradit náležitým způsobem,

g) chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,

h) používat mobilní telefony (telefonovat, posílat SMS, …), hudební a herní přehrávače pouze o přestávkách, nikoliv v době vyučování (v době výuky musí být vypnuto jakékoliv vyzvánění a telefon uložen v aktovce),

i) odkládat cenné věci: mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, peníze, MP přehrávače, iPody, zlaté a stříbrné šperky, hodinky a další cennosti na místa k tomu určená, kdy je na nezbytně nutnou dobu přeberou do úschovy vyučující daného předmětu (tělocvik).

 

 

         Vím, že mi je zakázáno

a) užívat drogy, alkohol a kouření, stejně jako přinášení těchto látek do budovy školy a školských zařízení,

b) nosit a používat nebezpečné předměty, zbraně a předměty, které se jako zbraně dají použít, výbušniny a pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život a zdraví dalších osob, používat laserová ukazovátka a obdobné nebezpečné předměty, stejně jako přinášet tyto předměty do budovy školy,

c) fotografovat a pořizovat audiovizuální záznamy všech pracovníků školy i žáků v době výuky, mimo vyučování jen s výslovným souhlasem dotyčného. Pokud dojde ke zneužití fotografií, či audiovizuálních záznamů ze školního prostředí na internetu, bude žák hodnocen sníženou známkou z chování,

d) manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a zařízením bez dozoru učitele,

e) otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se, vylézat a vyhazovat cokoliv z oken,

f) svévolně opouštět budovu školy nebo třídu.

 

Za projevy agresivity, rasismu, xenofobie, šikany, kyberšikany, vulgarity a vandalismu budou žáci po projednání se zákonnými zástupci hodnoceni sníženými známkami z chování a zničený majetek školy jim bude dán k úhradě.

 

1.2 CHOVÁNÍ ŽÁKA

 

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou, kterou sis vybral.

            K docházce na Základní školu Kostomlaty pod Milešovkou ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

 

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

            Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, proložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce.

            Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nebuď pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Nenarušuj průběh vyučovací hodiny! Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

 

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.

            Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané pomůcky. Využívej zejména výpočetní techniku, areál školy, školní hřiště. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřišť.

 

5) Dodržuj školní pravidla.

            Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

Vstoupil jsi – pozdrav.

Chceš-li – řekni prosím.

Dostaneš-li – řekni děkuji.

Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené,

proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.

Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.

Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

6) Chraň svoji školu i své věci.

            Máš právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice související s výukou, při tom se řídíš pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.

Snaž se udržovat a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které ti byly svěřeny v souvislosti s výukou.

Pokud zjistíš poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci, neprodleně tyto skutečnosti oznam nejbližšímu pedagogickému zaměstnanci, popřípadě třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

Pokud sám způsobíš škodu, jsi povinen podílet se podle svých možností na nápravě – uvedením do původního stavu nebo finanční. Nevypátrá-li se viník, může ředitelka školy požádat žáky jednotlivé třídy o podíl na náhradě škody.

Psát na lavice, nábytek, šatní skříňky a zdi školy či jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat majetek školy je zakázáno.

Šetři elektrickou energií, vodou, mýdlem a toaletním papírem!

Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám! V případě poškození nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady.

 

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.

            Máš právo na odpočinek a relaxaci, proto jej využívej hlavně o přestávkách.

Hlavní přestávku můžeš trávit ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, a to v rozsahu, který stanoví vedení školy. Chovej se tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků. Jsi pod dohledem pedagogů!

 

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

            Do školy choď pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastni se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Vyučování začíná v budově školy nebo na jiném místě, které je stanoveno v rozvrhu hodin (např. tělocvična.). Ve výjimečných případech může výuka nebo akce školy začínat nebo končit na jiném místě (např. knihovna, nádraží apod.), v tomto případě je o této skutečnosti předem písemně informován zákonný zástupce žáka.

Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.

V době vyučování navštěvuj zdravotnické zařízení jen v nutném a odůvodněném případě, na základě písemné omluvenky zákonného zástupce, kterou předložíš před svým odchodem třídnímu učiteli, nebo vyučujícímu daného předmětu. V době takovéto nepřítomnosti za tebe přebírá odpovědnost zákonný zástupce. Pro jinou nepřítomnost platí stejné podmínky.

Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.

Přicházíš do školy nejdříve 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před vyučováním jsi na svém místě ve třídě. Oděvy i obuv si odkládáš v šatně.

V šatně nenechávej bez dozoru své cennosti, tím předcházíš ztrátám.

Na schodišti chodíš zásadně vpravo.

Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6,30 hodin. Odpolední provoz družiny je do 15,15 hodin. Příchod do školy v době výuky je možný hlavním vchodem – zvonky jsou umístěny vedle vchodových dveří.

Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobré si průběžně doplňovat zameškané učivo.

Tvojí povinností je si zjistit, co se ve škole děje!

 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!

            V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, při akcích mimo areál školy se řídíš výhradně pokyny pedagogů.

Zodpovídáme za tebe i o přestávkách – chovej se tak, abys neohrozil sebe, spolužáka ani zaměstnance školy.

Pokud ti skončila výuka a nemáš zájmový kroužek, nejsi v učebně výpočetní techniky, v jídelně či školní družině nebo na konzultaci s některým z vyučujících, opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování.

Máš-li odpolední vyučování, můžeš zůstat v prostorách školní budovy nebo v areálu školy (hřiště) o polední přestávce pouze v případě, že bude s tebou zaměstnanec školy působící jako dohled (platí hlavně pro dojíždějící žáky).

 

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování! Máš právo na kvalitní vzdělávání!

            Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně. Začátek hodin určuje zvonění, po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v ředitelně školy, nebo ve sborovně školy. Před začátkem vyučování je tvou povinností uschovat vypnutý mobilní telefon do tašky. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se zúčastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštíš školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstáváš ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Máš právo na kvalitní vzdělání.

 

11) Starej se o své školní dokumenty.

            Pravidelně kontroluj ve své EŽK nové zprávy na nástěnce, nahlédni do zkušebního plánu a sleduj zadávané domácí úkoly. Také bys měl věnovat patřičnou pozornost svým studijním výsledkům, abys na ně mohl včas reagovat. Dobrým pomocníkem je úkolníček!

 

12) Kdy do školních kanceláří.

            K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v ředitelně školy je určená doba před vyučováním (7,15 - 7,25), o velké přestávce a podle dohody s ředitelkou školy.

 

13) Školní jídelna je tu pro tebe.

            Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo má obědy řádně zaplacené. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny pedagogů, kteří konají dohled a Provozním řádem školní jídelny. V jídelně dodržuješ pravidla stolování.

Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán.

 

 

14) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

            Šetříš zařízení školy a neprodleně nahlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben.

Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy.

Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či iných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas vyučujícímu nebo pedagogovi, který koná dohled.

 

15) Dodržuj školní řád!

            Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření.