ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

ŠKOLNÍ  ŘÁD DRUŽINY

 

 

1. Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004Sb. (školský zákon)a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

2. Poslání školní družiny 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

3. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

 3.1. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené, dle kritérií pro přijetí, k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se uskutečňuje výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností. Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti. Vychovatelka pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Spolu to zvládneme.

3.2. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Může zřizovat zájmové útvary a kroužky, výlety, exkurze, sportovní a kulturní činnosti i mimo stanovenou provozní dobu.

3.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci dalších ročníků prvního stupně, pokud školní družina nedosáhla kapacity 30 žáků.

3.4. Činností družiny se mohou po dohodě zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny - např. dočasné umístění žáků před vyučováním (ranní ŠD) nebo v případě vyhlášení ředitelského volna v rozsahu doby vyučování.  

3.5. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

4. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 4.1. Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné žádosti o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z ŠD.

 4.2. O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných údajů v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do sedmi kalendářních dnů od zahájení školního roku. Přijetí do ŠD má vždy platnost jeden školní rok. Umístění v ŠD není nárokové.

 4.3. Odchod a předání žáka probíhá na podkladě údajů uvedených v zápisním lístku. Žák nebude v žádném případě uvolněn ze ŠD pouze na telefonickou žádost nebo SMS zprávou, vždy pouze písemně.

 4.4. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené provozní doby je následující: telefonicky uvědomí rodiče, popř. jiné osoby pověřené k vyzvednutí žáka dle zápisního lístku. Pokud není nikdo ze zákonných zástupců po uplynutí půl hodiny od ukončení provozu ŠD k zastižení, uvědomí vychovatelka policii ČR a sociální pracovnici.

 4.5. Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze ŠD může být podkladem pro podmínečné vyloučení žáka ze ŠD.

 4.6. Odhlášení žáka ze ŠD oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.

 4.7. Děti do školní družiny jsou přijímány podle těchto kritérií:

 a) Přednostně jsou přijímáni žáci z 1. a 2. ročníku.

b) Do ŠD jsou zařazeni ti žáci 3. ročníku, kteří v loňském roce navštěvovali ŠD denně nejméně do 15. hodin a ti, kteří mají ve ŠD sourozence.

c) Do ŠD jsou zařazeni ti žáci 4. ročníku, kteří v loňském roce navštěvovali ŠD denně nejméně do 15. hodin a ti, kteří mají ve ŠD sourozence.

 4.8. Na hodnocení chování žáka v ŠD se vztahují pravidla školního řádu pro Základní školu Kostomlaty pod Milešovkou. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky a po projednání pedagogické rady. Rozhodnutí sdělí rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním

5. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

5.1. Provoz školní družiny

5.1.1. Provoz školní družiny je od 6.15 hod do 7.10 hod a od 11.20 hod do 16.00 hod.

5.1.2. Kapacita školní družiny je 30 žáků.

5.1.3. Školní družina se nachází v budově prvního stupně ve Školní ul, č.118.

5.1.4. K činnosti ŠD slouží tyto prostory: 1 herna, další prostory školy a školní hřiště.

5.1.5. O provozu ŠD v době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna, v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.

 

 

5.2. Docházka do školní družiny

 

5.2.1. Po příchodu do školy v ranních hodinách 6.15 hod – 7.00 hod je povinností žáka okamžitě a bezpečně s ohledem na zdraví své a svých spolužáků odejít samo do herny.

Obuv a oblečení si odnáší do šatny – skříňky, kde zůstává i během vyučování až do odpoledne.

5.2.2. Žáci používají hlavní vchod školy při příchodu do ŠD /vstup otevřen na zvonek ŠD/ i odchodu ze ŠD.

5.2.3. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností ve škole, pokud je žák vyzvednut rodiči během vyučování, oznámí tuto skutečnost vychovatelce vyučující.

5.2.4. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD je z důvodů nenarušování plánovaných činností stanoven takto:

   -   ve 12,30

   -   mimořádně v době 14,30 – 15,00

   -   v 15,00 – 16,00

5.2.5. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

6. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

6.1. Žáci přihlášeni do školní družiny jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách a stvrzen podpisem žáka na listině BOZ.

6.2. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu Základní školy Kostomlaty pod Milešovkou. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (tělocvična, cvičná kuchyňka), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

6.3. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích, výchově a vzdělávání mimo prostory školní družiny zajišťuje vychovatelka školní družiny.

6.4. Ředitelka stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

            a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí  školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí,

            b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění   akce včetně počtu doprovázejících osob,

            c)poučení o BOZ se provádí před každou akcí mimo školní družinu. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce.

6.4. Vychovatelka průběžně sleduje konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Spolupracuje s třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

6.5. Žáci nosí do školní družiny pouze předměty, které jsou nezbytné při jejich pobytu ve školní družině.

6.6. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterým by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou při činnostech školní družiny považovány za hrubý přestupek.

6.7. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

6.8. Manipulace s elektrickými rozvody a zařízeními (zásuvkami) ve školní družině je žákům přísně zakázána. Žákům není povoleno zapojování osobní elektroniky do elektrické sítě.

Mobilní telefony žáci ve ŠD mají vypnuté a uklizené v aktovce.

6.9. Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje ihned rodiče.

6.10. Žáci se ve ŠD přezouvají. Při jednotlivých činnostech volíme vhodný oděv a obuv.

6.11. Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce úraz svůj nebo úraz spolužáka.

6.12. Postup při řešení úrazu:

   -   žáci neprodleně vyrozumí vychovatelku

   -   vychovatelka poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření

   -   vychovatelka neprodleně vyrozumí o úrazu zákonné zástupce

   -   podle druhu úrazu a způsobu ošetření provede vychovatelka záznam každého úrazu do Knihy úrazů

6.13. Žák je povinen okamžitě oznámit vychovatelce ztrátu (nebo poškození), ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

6.14. Žáci mají zákaz nosit cenné předměty a větší obnos peněz do ŠD.

6.15. Na oběd jsou žáci odváděni vychovatelkou.

6.16. Žák se účastní společné práce a akcí ve školní družině.

6.17. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

6.18.  Za cenné věci nenese ŠD odpovědnost.

6.19. Žáci odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

6.20. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky. 

6.21. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.  

7. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

7.1. Žáci mají právo:

7.1.1. Účastnit se výchovně-vzdělávacích a zájmových aktivit zajišťovaných školní družinou.

7.1.2. Požádat vychovatelku o pomoc při řešení problémů.

671.3. Vyjadřovat svůj názor, a to přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

 

7.2. Žáci jsou povinni:

7.2.1. Řídí se pravidly slušného chování, pokyny vychovatelky a dalších zaměstnanců školy,

vnitřním řádem ŠD a školním řádem.

7.2.2. Chovají se v družině tak, aby neohrozili své zdraví i zdraví spolužáků.

 

 

7.3. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

7.3.1. Na informaci o průběhu výchovy a vzdělávání svých dětí.

7.3.2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost.

7.3.3. Být přítomni na jednání při řešení výchovných problémů žáka v přítomnosti vychovatelky, třídní učitelky, výchovného poradce, metodika školní prevence či ředitelky školy.

 

7.4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

7.4.1. Zajistit, aby žák docházel pravidelně do školní družiny.

7.4.2. Pravidelně komunikovat s vychovatelkou ŠD.

7.4.3. Na vyzvání vychovatelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.

7.4.4. Oznámit školní družině údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn.

7.4.5. Seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny.

7.4.6. Informovat o každé změně údajů nezbytných pro školní matriku.

7.4.7. Zajistit dítěti vhodný oděv a obuv pro činnosti v ŠD.

7.4.8. Respektovat provozní dobu ŠD.

8. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 

8.1. Žáci nepoškozují zařízení a výzdobu školní družiny, udržují hernu, šatnu, chodby i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.

8.2. Žák pečuje o čistotu ve školní družině, vše po sobě uklízí a půjčené věci a pomůcky v pořádku vrací.

8.3. Zachází šetrně s hračkami i ostatním zařízením školní družiny.

8.4. Majetek školní družiny chrání žáci před poškozením.

8.5. Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.

9. DOKUMENTACE

9.1. Zápisní lístky žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

9.2. Přehled výchovně vzdělávací činnosti

9.3. Celoroční plán činností

9.4. Vedení a zápis docházky žáků /docházkové knihy/

9.5. Vnitřní řád školní družiny

9.6. Školní vzdělávací program pro školní družinu je součástí ŠVP ZV Spolu to zvládneme

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Směrnice nabývá platnosti  dnem : 1.9.2017

 

V Kostomlatech pod Milešovkou, dne 31.8.2017

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Jana Kudláčková

                                                                                                                 ředitelka školy