ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

VÝUKA NA I. STUPNI

Na prvním stupni využíváme při výuce prvky programu

ZAČÍT SPOLU: 

·        Každý den zahajujeme v komunikačním kruhu

·        Pracujeme v tzv. CENTRECH AKTIVIT

·        Práci zakončujeme vzájemným hodnocením

·        Domácí úkoly si děti mohou individuálně rozložit do celého týdne podle svého vytížení mimoškolními aktivitami

·        Žáci, rodiče i učitelé pracují s tzv. TÝDENNÍMI PLÁNY PRÁCE, což přináší výhody- například: je-li žák nemocen, má k dispozici informace o učivu a rodiče to tak nemusí složitě zjišťovat.

·        Kromě známek užíváme i SLOVNÍ Hodnocení

·        RODIČE  jsou ve škole VÍTÁNI, obzvláště jako asistenti při práci v centrech aktivit

 

CO JSOU CENTRA AKTIVIT?

Po velké přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivit. Úlohy, které jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k jednomu tématu, na kterém v daném období děti pracují.

Do center jsou děti rozděleny rozmanitými způsoby – např.losováním nebo si centrum  volí samy podle daných pravidel. Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby dítě prošlo během týdne všemi centry. V centrech jsou připravené takové aktivity, které vedou děti k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly při kterých se děti učí spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod.

V podstatě to ve třídě vypadá tak, že v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma, k němuž se úkoly vztahují. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe ( v tentýž čas) odehrávají různé činnosti.

 

NAŠE CENTRA AKTIVIT NESOU NÁZVY: 

ATELIÉR

(výtvarné a pracovní činnosti)

ČÍSLA

(počítání)

PÍSMENA

(čtení, psaní, jazykové činnosti)

OBJEVY

(prvouka, přírodověda,vlastivěda) 

 

CO JE HODNOTÍCÍ KRUH ?

Na závěr dne se všichni sejdou v komunikačním kruhu. Zde děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele. 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

V prvním ročníku učíme naše žáčky číst podle genetické metody. Je to metoda, kterou bychom mohli také nazvat „ hláskovací“ nebo „ písmenková“. Děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která byla až do začátku devadesátých let jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda  umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí.  

MATEMATIKA PROFESORA HEJNÉHO

Ve školním roce 2015/16 nabízíme žáčkům  a jejich rodičům výuku matematiky podle velmi uznávané metody profesora Hejného. Podrobné informace o této metodě: http://www.h-mat.cz/


Centra

1

2 3

4


 

Matematika metodou Hejného v 1. a 2. ročníku I. stupně:

Již druhým rokem se na naší škole učí matematika netradiční metodou profesora Milana Hejného. Tato metoda je založena na principech skládajících se do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

Děti budují schémata (vědí i to, co jsme je neučili), pracují v prostředích (rodina, autobus, krokování,..), samy si vybírají, co jim lépe vyhovuje. Metoda podporuje samostatné uvažování dětí (vědí, co je pro ně správné, respektují druhé a umí se rozhodovat), je postavena na přirozených konkrétních zkušenostech každého žáka. Děti mají radost z vlastního úspěchu, řeší úlohy „automaticky“, což je baví. Chyby jsou zde prostředkem pro další učení.

Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují ve skupinkách, po dvojicích nebo i samostatně. Každý žák je tak schopen říci, jak k výsledku došel, a umí to vysvětlit i druhým. Výsledek se rodí na základě spolupráce. Učitel zde není konečnou autoritou, která jen řekne, kde je pravda. Žáci si budují vlastní plnohodnotný poznatek, o kterém neustále přemýšlí.

5 6

7


Vařeníčko


7 8

9 10