Projekt: Projektová výuka na téma „SOPKY“

Koncem října připravili učitelé 2. stupně Základní školy v Kostomlatech pod Milešovkou pro své žáky celodenní projektové vyučování na téma „Sopky“. Žáci 6. až 9. ročníku si vybírali z nabídky čtyř center dvě, ve kterých se po dvou vyučovacích hodinách vystřídali. Pan učitel Martínek nazval své centrum MAFIN, protože žáci v něm museli propojovat znalosti z matematiky, fyziky a informatiky. Děvčata a chlapci zapsaní do tohoto centra porovnávali intenzitu výbuchu sopky Krakatoa s dosud nejsilnějším výbuchem atomové bomby Castle Bravo, sestavovali tabulky nejničivějších výbuchů sopek a nadmořských výšek aktivních sopek, někteří pak zpracovávali ze zjištěných dat sloupcové grafy. V přírodopisném centru se žáci zabývali horninami, stavbou sopky a důsledky činností sopek. Srovnávali vzhled hornin výlevných a hlubinných, také zjišťovali, zda lze předpovídat sopečnou erupci a zabránit jejím ničivým následkům. Informace žáci vyhledávali v encyklopediích a zapisovali je do pracovních listů. Paní učitelka Dudová se v dějepisném centru společně se žáky zabývala sopečnou erupcí Vesuvu v roce 79 a jejími následky pro města Pompeje, Herculaneum a Stabie. Žáci se seznámili s průběhem vykopávek v Pompejích a jejich současným stavem. Dokumentární film o Pompejích na žáky silně zapůsobil, což se odrazilo na jimi vytvořených „pětilístcích“. Žáci přihlášení do literárního centra, které vedla paní ředitelka Jana Kudláčková, se zabývali spisovatelem Karlem Čapkem a jeho dílem Krakatit. Děvčata a chlapci stihli vytvořit i přehled největších vynálezů a objevů v dějinách lidstva. Ty pak rozdělili na vynálezy pro lidstvo přínosné a vynálezy, které je možné proti lidstvu zneužít. Po skončení práce v centrech se všichni žáci společně sešli v jedné třídě a před všemi spolužáky 2. stupně prezentovali, čím se v jednotlivých centrech zabývali, co se dozvěděli nového, které činnosti je bavily a které méně. Při společném hodnocení nám žáci sdělili, že by příště chtěli demonstrovat více názorných pokusů činnosti sopek. Práce na projektu byla pro žáky určitě přínosem, znovu se přesvědčili, že při dělbě práce ve skupině splní rychleji stanovený cíl a navíc se mohou vzájemně inspirovat při hledání řešení zadaných úkolů.