Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání


Hlavní činnost


 • Poskytování předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů
 • Poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
 • Zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
 • Zajištění zařízení školního stravování (kuchyně a jídelna) pro děti, žáky a zaměstnance školy
 • Výchova a rozvoj talentované mládeže
 • Zajištění provozu školního klubu


Den vzniku příspěvkové organizace: 1.1.2003. Zřizovatel: Obec Kostomlaty pod Milešovkou se sídlem: Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice IČO: 00 26 63 96.


Dne 1.9.2018 došlo ke sloučení s Mateřskou školou Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, příspěvková organizace, IČ 72745304. Tímto dnem přešlo na Základní školu a Mateřskou školu Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace jmění zanikající Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, příspěvková organizace, IČ 72745304, dle § 56 zákona č. 304/2013 Sb.


Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor školství, mládeže a sportu3. Organizační schéma

Organizační diagram

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa


Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou


4.3 Úřední hodiny


pracovní dny 08:00 – 14:00 hod.


4.4 Telefonní čísla


 • ředitel 602963790
 • budova II. stupně – 417871037
 • budova I. stupně – 417871054
 • budova MŠ – 417871044


4.5 Adresa internetové stránky


www.zskostomlatypm.cz


4.6 Adresa e-podatelny


zs.kostomlaty@cmail.cz


4.7 Datová schránka


898mnpj


5. Bankovní spojení

Škola: 78-7306700247/0100

Školní jídelna: 2201500238/2010

6. IČ

72745380

7. DIČ

Nejsme plátci DPH (CZ72745380)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů


Dokumenty ke stažení


Úřední deska


8.2 Rozpočet


Aktuálně platný rozpočet je dostupný v záložce Úřední deska, nebo ZDE . Rozpočty z let minulých je k dispozici na vyžádání v kanceláři ředitelství školy.


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a další podání

zs.kostomlaty@cmail.cz

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:


 • odkázání na zveřejněnou informaci,
 • odložení žádosti,
 • sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.


Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Krajský úřad ÚK, Odbor školství) prostřednictvím povinného subjektu, tj. Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou, Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.


Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu zs.kostomlaty@cmail.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Žádost o poskytnutí informace

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • zák. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • zák. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané předpisy


Směrnice - Poskytování informací


15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:


 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč


b) náklady na opatření technických nosičů dat


 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč


c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací


 • cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 150,00 Kč


Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy, výhradní licence

Nejsou uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.


Výroční zpráva